Regulamin

Regulamin zajęć na pływalni

 

1.Organizatorem zajęć jest Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 23” działający przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie.

2.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do respektowania poniższego regulaminu oraz regulaminu pływalni.

3.Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po potwierdzeniu przyjęcia oraz wpłacie wymaganych środków na konto UKS „Olimpijczyk 23”.

4.Opłaty pobierane są z góry za jedno lub dwumiesięczny okres rozliczeniowy.

5.Instruktorzy prowadzący zajęcia biorą odpowiedzialność za uczestników w czasie zajęć.

6.Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach, w drodze na zajęcia i z zajęć.

7.Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.

8.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz ratowników.

9.Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10.Osoby uczestniczące w zajęciach lub ich opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) deklarują, że stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach.

11.W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.

12.W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie z grupą o zbliżonym poziomie i wieku po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem prowadzącym.

13.W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć klub nie zwraca środków.

14.Ubezpieczenie uczestników zajęć jest dobrowolne.

15.Osoby uczestniczące w zajęciach (lub ich opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystanie swego wizerunku i danych osobowych na wewnętrzne potrzeby klubu.

16.W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje zarząd klubu.

Zarząd UKS „Olimpijczyk 23”

logo lublin